Taiwan Ensemble Competition

Location Time Performing Group
Taipei Cultural Center 9/29(Sun.)13:30
Ensemble Section
He Yun Choir
Ordinary
Ping An Zhi Ge Female Trio
Wang Xing Singers
Xing Yun Choir
CR9
Sha Mu Lei Shi
Han Yuan Choir
YM14
Sheng Na Choir
The Galaxy Singers
Qi Zui Ba She
Xin Zhu Philharmonic Male Choir
Fei Chang Nu: Sheng
9/29(Sun.)18:30
Singing Section
H2O2
Vococo
The Roof Singers
AudioTime
SIGMA
Play6
Boboobo
Hao Ye Ren
Cai Yuan Choir
Contemporary A Cappella Catagory


New Spiritual Catagory